Therapiecentrum Echt

Logopedisten houden zich bezig met communiceren.

Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. Denk maar aan bijv. stemproble-men, stotteren, dyslexie of lispelen.

Soms is spreken en/of schrijven niet of nauwelijks mogelijk. Dan worden ondersteunende communicatiemiddelen zoals gebaren, pictogrammen of speciale computerprogramma's ingezet. De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Daarnaast kunnen er problemen in de mond optreden bij het zuigen, slikken en kauwen. Vaak wordt dit omschreven als “veelvuldig teruggeven”, “vaak verslikken” of “problemen met eten en drinken”. Dit kan het gevolg zijn van neurologische afwijkingen of van bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig het herstel van deze mondfuncties. Tenslotte houdt de logopedist zich ook nog bezig met preventie en voorlichting.

Werkwijze

Nadat er op basis van onderzoek een behandelplan is opgesteld, kan de therapie beginnen. Dat betekent vaak dat de logopedist met het kind speelt en aan biedt wat het kind nodig heeft om de volgende stap in de ontwikkeling te kunnen maken. Hierdoor is het kind in staat zijn eigen taal te vormen. Hierin worden ouders zoveel mogelijk betrokken, soms door korte instructies, soms door middel van een oudercursus (bijv. volgens de Hanenmethode). Op die manier wordt de effectiviteit van de behandeling vergroot.

Verwijzing en vergoeding

Alleen met een verwijzing van een arts kan men rekenen op een volledige vergoeding van de logopedische behandeling. Bepaalde behandelingen worden bovendien alleen vergoed als ze worden uitgevoerd door een geregistreerde (pré)logopedist. Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar

(Pré)logopedie

Charissa Peeters

Vivian van Neer

Geregistreerd (pré)logopedist

Lid van de ned. Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Vivian van Neer

(logopedist, kinderlogopedie)   

0475 - 470 558

 

Charissa Peeters

(kinder- en

prélogopedist, COPD/ Astma)    

06 - 21 23 08 93

 

Meer informatie:

NVLF